Author Image

Ottobre Trevano – Palio dei Terzieri